Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania, wykonywania napraw i modernizacji rurociągów przesyłowych do materiałów palnych.